מדיניות ביטול עסקה/עסקת מכר מרחוק

א. על פי חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981, רשאי צרכן שרכש מוצר ב"עסקת מכר מרחוק" (רכישה דרך אתר אינטרנט או רכישה טלפונית) לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת פרטי העסקה, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שהסכום ששולם בעד המוצר על ידי הצרכן עולה על 50 ₪, המוצר לא נפגם ולא נעשה בו כל שימוש (חיבור של מוצרים לחשמל ייחשב כשימוש בהם) ולמעט במקרים שיפורטו להלן.

ב. שירותים שהוזמנו, ניתנים לביטול תוך 14 ימים מביצוע העסקה, בתנאי שהביטול נעשה עד יומיים לפני קבלת השירות.

ג. בכפוף לסעיף 14ג1 צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אדם בן 65 ומעלה או עולה חדש, רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת פרטי העסקה, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

ד. בביטול עסקת מכר מרחוק, תגבה החברה דמי ביטול בגובה 5% מסכום הרכישה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם. בנוסף רשאית החברה אם וככל שחויבה בעמלות נוספות על ידי חברת האשראי בגין ביצוע+ביטול העסקה, לקזז אותן מסך ההחזר המגיע ללקוח.

ה. החברה תזכה את חשבון הלקוח (לאחר קיזוז הסכומים כפי שפורט לעיל) בתוך 14 ימי עסקים מיום הודעת הביטול שנמסרה על ידי הלקוח ובלבד שהמוצר, אם כבר התקבל אצל הלקוח, הושב לבית העסק כשהוא באריזתו המקורית, אינו פגום ולא נעשה בו כל שימוש. החזרת המוצר אל בית העסק הינה באחריות הצרכן ועל חשבונו.

ו. על פי חוק הגנת הצרכן, מוצר חשמלי אשר חובר למערכת החשמל נחשב כמוצר שהשתמשו בו ואינו ניתן להחזרה.

ז. במקרים בהם סיבת ביטול העסקה הינה פגם במוצר שסופק, אי התאמה בין המוצר שסופק לפרטים שנמסרו לצרכן עם ביצוע ההזמנה ובמקרים של אי עמידת בית העסק בהתחייבות לפרק הזמן של 14 ימי עסקים למשלוח, העסקה תבוטל, הצרכן יזוכה במלוא התשלום ששילם עם ההזמנה ועלות השבת המוצר אל בית העסק תחול על בית העסק.

ח. מוסכם בין הצדדים, שהיה והלקוח יבטל את הזמנתו לאחר שהמשלוח עזב את החנות (יצא להפצה), הוא יחויב בגין דמי המשלוח ששילם בית העסק, גם במידה וטרם קבל את המוצר, זאת בנוסף לדמי "ביטול עסקה" הקבועים בחוק ועמלות נוספות אם וככל שיהיו לבית העסק בגין חיוב העסקה וביטולה (עמלת סליקה + עמלת ביטול עסקה).

י. למען הסר ספק יודגש, כי זיכוי הלקוח בכל אחד מהמקרים הנ"ל, יתבצע אך ורק לאחר שהמוצר הוחזר לחנות.

יא. בכפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981, הזכות לביטול עסקה אינה חלה על המוצרים שלהלן:

  • מוצרי חשמל שחוברו לרשת החשמל, גז או מים
  • טובין פסידים (מוצרים מתכלים או שאורך חיי המדף שלהם קצר)
  • תוכנות מחשב
  • מוצרים הניתנים להעתקה, הקלטה, שעתוק או שכפול ואשר אריזתם נפתחה או נפגמה
  • מידע כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה 1995
  • מוצרים שיוצרו או הורכבו במיוחד עבור הצרכן

בהתאם לאמור לעיל, מחשב שהורכב עבור לקוח על פי מפרט נדרש, מחשב נייד/נייח שהוצא מאריזתו, חובר לרשת החשמל והותקנו עליו תוכנות ובמיוחד אם בוצעה עבורן אקטיבציה - לא ניתן לבטל את העסקה.

יב. על אף האמור לעיל, היה והמוצר/האריזה שהוחזר לחנות נמצא פגום/חסר אביזרים באופן שערכו ירד (כלומר סביר שלא ניתן יהיה למכור אותו כחדש), קיימת לבית העסק הזכות לתבוע את עלות הנזק הכספי שנגרם לו.

יג. החנות תהיה רשאית לבטל עסקה ולהשיב לצרכן את כספו במקרים הבאים:

  • טעות קולמוס – נפלה טעות במחיר, במפרט, במק"ט, בזמינות המלאי, בתמונה וכד'
  • במצבים של כוח עליון: פעולות איבה, מלחמה, טרור, מזג אוויר קיצוני, ימי אבל, מגפות וכדומה.
  • במקרים בהם לא ניתן לנהל את האתר ואת משלוחי המוצרים כסדרם והתעורר חשש שהחברה לא תוכל לעמוד בהתחייבותה כלפי הלקוח בשל תקלות חמורות בשרתים, במחשבים ובתקשורת הטלפוניה של החברה, בשל מתקפת סייבר על שרתי ומחשבי החברה, בעיות בתקשורת רשת הסלולר וכדומה, אשר עלולות למנוע את המשך פעילותו התקינה של האתר ומתן השירות התקין ללקוח.

יד. ביטול העסקה על ידי הצרכן בכפוף להוראת החוק, יעשה על ידי מתן הודעה לבית העסק באמצעות הטלפון, הדואר האלקטרוני או דרך אתר האינטרנט של החברה. ההודעה תכלול את פרטי הלקוח (שם ומספר זהות), מספר החשבונית ותאריך קבלת המוצר.

להלן פרטי ההתקשרות עם החברה לצורך ביטול עסקה:

כתובת מייל:  sales@uditech.co.il

טלפון: 054-892-74-74

עם ביצוע הביטול, יעביר בית העסק לצרכן העתק מהודעת הביטול שנמסרה לחברת האשראי.